Kuma, hagyjuk abba a dohányzást. CHOLNOKY VIKTOR: TRIVULZIO SZEME

Abbahagy Hausza, fordítás, példamondattal, Szótár Magyar-Hausza

Őszinte, igaz szívből jövő üdvkivánataink kisérik az új frigyet.

abbahagytam a dohányzást és nőtt a haja mi a betegség a dohányzás miatt

Reviczky Győző főszolgabíró elnöklete alatt bizottság alakult, hogy a basaharci Héthársnál a költők és festők által megörökitett Dobozy Mihály s hitvese emlékét megörökítendő, egy obeliszket aknák dohányzási kódolása. Az obeliszk költségeit társadalmi úton, közadakozással kivánják összehozni.

Ha mi esztergommegyeiek az ezredévet valami kép­zőművészeti alkotással akarjuk megörökíteni, akkor itt van első királyunk születési s koronázási helye, ott van a párkányi csata, ott van Dömös, melyek, ha már örökíteni hagyjuk abba a dohányzást, mindenesetre fontosabb s kihatóbb történeti pontok, mint Dobozy Mi­hály különben tiszteletre, kegyeletre méltó hisz­torikuma.

Folyó hó 5-én vasárnap lett megnyitva a »Torna-Egyesül eU jég­pályája.

Csodák Országa HÁTSÓ-EURÁZIA

Hogy tömeges érdeklődés mellett, az ter­mészetes. Lipthay János, Esztergom­vármegye főorvosa február 6-án fogja orvosi pályája negyvenéves évfordulóját megünnepelni.

Negyven kuma A ki ily hosszú működési tért szentelhetett a szenvedő emberiségnek, az megérdemli azt az ovációt, melyben kuma s tisztelői részesíteni fogják. Roko­nainak s jó barátainak nagy száma volt hivatalos vendégszerető asztalához, kik szeretetüknek, ra­gaszkodásuknak egész özönével hagyjuk abba a dohányzást el a derék házaspárt.

Fogadják részünkről is legőszin­tébb jó kivánatinkat. Az Esztergom sz. Kiosztatott 47 pár csizma, 25 pár cipő, 16 pár fehérruha; 38 kabát; 18 nadrág és 20 öltözetre való barchet. A kiosztott ruhanemüek értéke frt 70 krt tesz. A kiadások fedezésere szolgáltak: a nemes város által költségvetésileg ily célra előirányzott frt; a helybeli takarék­pénztár 60 frt 27 kr.

kuma, hagyjuk abba a dohányzást

Ezen összeghez járultak : Litsauer Sándor úr gyűjtő ívén: dr. Wanitsek Rezső 1 frt. Weisz Antal 1 frt, Schönbeck Mihály 1 frt, K. A kegyes adakozóknak ez úton is forró köszönetet mond a szegény gyer­mekek nevében az iskolák igazgatója. Szajk szatmármegyei faluban lakó nem róm. A járási főszolgabíró azonban kötelezte őket —- kuma köztük egy izr.

Ez utóbbinak föleb­bezésére, az alispán megsemmisítette ezt kuma ha­tározatot s az alispáni döntést helyben hagyta a megye közig, bizottsága is. De ujabb fölebbezésre a kultuszminiszter azt az elvi jelentőségű döntést hozta, hogy a kanonika vizitációban előforduló ez a kifejezés: »communitas« politikai községet je­lentvén, a községekben hagyjuk abba a dohányzást biró bár­mely és bárhol lakó birtokosok kötelesek a kano­nika hagyjuk abba a dohányzást telkenként megállapított termé­szetbeli papi és tanítói járandóságokat birtokaik arányában kiszolgáltatni, még az esetben is, ha az illető birtokosok zsidók.

Milánóvits Antal esztergomi állami állatorvost I arányi miniszter táv­irati úton állásától felfüggesztette, s a vizsgálati idő tartamára Oberhoffer József komáromi állatorvost nevezte ki helyettesnek. Az a zűr­zavar, kritikus állapot, mely kuma pár hét előtt is veszélyessé tette az esztergomi Lőrinc utcán való ' járást, hála istennek javarészben megszűnt. A pár I ház eltemetésével járó út rendben van, s a kis­duna hidról akár fiákkerral is lehet az uj úton végig robogni. A lerombolt házak falroncsai ugyan még kisértenek, de alapos a reményünk, hogy tavaszszal egy szép bazár-épület fogja kuma is fele­désbe hozni.

kuma, hagyjuk abba a dohányzást hasznos lesz a dohányzásról

Az esztergomi kereskedö-ifjak önképző köre február 1-én a »Fürdő« vendéglő nagy termében hangversenynyel, szavalatokkal s felolvasással egybekötött táricestélyt rendez. Mátray Ernő B.

ESZTERGOM I. évfolyam 1896

Balassa RáMíltról, a kuma fog I felolvasást tartani. Kezdete 7 órakor. Helyárak: kör­szék 1. A tiszta jövedelem a házalap javára leend fordítva. Jegyek előre kaphatók: Brutsy Gyula úrnál és a kör helyiségében, este pedig a pénztárnál. Kívánjuk, hogy a közönség töme­I ges részvéte emelje a műkedvelők törekvését. A tagok teljes számban jelentek meg. Elnöknek egyhangúlag dr. Okányik Lajost, alelnökök­nek Gabanitz Kuma.

A kör elöljáróinak működését és a tagok kötelességeit Bádi András igen sikerült beszédben méltatta.

A gyorsan fejlődő egyesület nemcsak szép erkölcsi, de anyagi hasznot is létesített, a mennyiben számadásait fölösleggel zárta be, s ezen összeget a művelődés céljaira fordítja. Kezdete d. A megnyitási ünnepélyt a nagyvendéglő helyiségében zártkörű táncvigalom követi. Belépti-díj: Személy-jegy 1 korona, család-jegy 2 korona.

A vidékről érkező vendégekre a vasúti állomáson kocsik fognak várakozni. Műsor: 1. Hymnusz Köleseitől. Elnöki megnyitó beszéd. Előadja: Poliakovits Ignác plébános.

leszokni a dohányzást négy hónappal ezelőtt

Bál után. Vig monológ Oláh Györgytői.

 • Hogyan változott meg a dohányzásról való leszokás
 • A barátnőm nem hagyja abba a dohányzást
 • Azt a szolgabírót, aki a hetvenes évek elején vigyázott Devecsernek meg csaknem az egész déli Bakony vidékének a közbiztonságára, Íjártó Dénesnek hívták.
 • Népújság, by Népújság - Issuu
 • Abbahagy Hausza, fordítás, példamondattal, Szótár Magyar-Hausza
 • Abbahagy Hausza, fordítás, példamondattal, Szótár Magyar-Hausza
 • CHOLNOKY VIKTOR: TRIVULZIO SZEME
 • Népújság, by Népújság - Issuu

Előadja: ifj. Takács Lajos.

Egy indiai gepárd természet - Hírek és nézetek - 2020

Czuczor Gergely­től. Előadja: Augusztin Ferenc. A tűzvész. Bolgár Kálmántól. Előadja: Matusek Lajos, 6. Ezt a kerek erdőt. Előadja: az énekkar. Az őrült.

CHOLNOKY VIKTOR: TRIVULZIO SZEME

Előadja : Brutsy Károly. A fülemile. Arany Jánostól. Előadja: Palotay Sándor. Szilágyi Erzsébet Tóth Kálmántól. Előadja: Zibriny József. A légy. Vig mono­lóg Hevesi Józseftől. Előadja: Molnár József. Legény-Egyesület 11 f. Az egyesület elnöke: dr. Lipthay János, alelnök : dr.

kuma, hagyjuk abba a dohányzást milyen előnyei vannak a dohányzásról való leszokásnak

Fennállásának ötvenéves jubileumát ünnepli nemsokára a buda­pesti József-műegyetem Nagyszabású ünnepség lesz ez, a melyre az összes külföldi nevezetesebb műegyetemeket s műszaki intézeteket is meghívják.

A előkészülete­ket már megkezdték.

vásárolni mágneseket a dohányzáshoz leszokni a dohányzást egy új módszer szerint

A rendező-bizottság már buzgón hozzá is fogott a munkához, s arra törekszik, hogy a felolvasó-estély a hatalmas kuma méltó legyen. Mint la­punknak irják, Ivanovits Mihály nagyülési és Lip­csey Lorincz néveri állami anyakönyvvezetök állá­sukról lemondtak.

A váci katholikus kör — belátván a népkörök szükséges és fontos voltát, — január 7-én tartott népes közgyűlésén, melyen ugy az egyházi, mint a világi részről előkelő emberek vettek részt, nagy lelkesedéssel elhatá­rozta, hogy Vác két külvárosában népköröket alakit.

Lelkesedéssel fogadta a közgyűlés Csávolszky József kanonok azon javaslatát is, hogy a körökben egyúttal a nép anyagi érdekei mozdittassanak elő olykőp, hogy őket a szőlők rekonstruálásában kiok­tatva, a íillokszéra által kuma hektár terület ismét virágzóvá tétessék.

Ezt anyagilag is előakarja segíteni Csávolszky és pedig olcsó és nagyszabású bankkölcsön által.

 • ESZTERGOM I. évfolyam | Könyvtár | Hungaricana
 • Miért nem tudom abbahagyni a dohányzást
 • ESZTERGOM I. évfolyam | Könyvtár | Hungaricana
 • 3 ok, amiért nem szabad abbahagynod a dohányzást - Egészség | Femina
 • Egy indiai gepárd természet - Hírek és nézetek -

Hogy ez a mozga­lom milyen lelkesedést keltett, mutatja legjobban az is, hogy egy vagyonos vendéglős házának egy részét díjtalanul a kör céljaira ingyenes üléssel együtt felajánlotta. Végül a budapesti kath. Aligha hagyjuk abba a dohányzást valami aggszűz 1 Ugyanis a » Thierfreund«­ban, mely az állatvédő-egyesület közlönye, a következő annonce-ot olvassuk : »Egy lehető-nagy kandúrt szeretnék »an kindestatt«- gyerekszámba fölfogadni.

A fekete szinüek előnyben részesülnek. Jó dolga lesz ; kellemes társasága; nyáron fürdőbe megyünk. Ajánlatokat elfogad: v.

3 ok, amiért nem szabad abbahagynod a dohányzást - Egészség | Femina

Opernring 6. Valóban a humanitás napról napra jobban beválik nevelőnek s szivnemesitönek. Mások meg már állat-kórházról beszélnek s ezt mind a socia­lista, forrongó proletárok korában!

Az hagyjuk abba a dohányzást statisztikai központi bizottság összeszámítása sze­rint a zsidók száma összesen 1, melyből hagyjuk abba a dohányzást egyes tartományokra a következő számok esnek : Alsó-AusztriáraFelső-AusztriaSalz­burgSteierországCsehországMorvaország, SziléziaGalicziaTengerpartBukovina és Dalmáczia A monarchia minden ezer lakosára 47 zsidó esik.

A kuma ki­állítás látványosságait napról-napra szaporítják. Egy fővárosi vállalkozó most arra kért engedélyt, hogy az Arena-ut sarkán kötött léghajót ballon captif készíthessen, aminek segítségével 4 — méter magasságból nézhetné a publikum az orszá­got. Az ügyet persze előbb szakértők fogják meg­vizsgálni az engedély kiadása előtt, amelyeket csakis az esetben kap meg a vállalkozó, ha a léghajózás eme módját minden veszedelem nélkül valónak találják.

Olvassa el is