Bekerülési feltételek PDF Nyomtatás E-mail

 

II.

AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE, AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY KELETKEZÉSE

 

 

Az Időskorúak Otthona, Nagylózs ellátási területe: Győr-Moson-Sopron Megye területe.

Az Időskorúak Otthona, Nagylózs intézményi jogviszony keletkezését az intézmény igazgatójának intézkedése és a MEGÁLLAPODÁS alapozza meg.

Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére, indítványára történik.

A kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelet 1.számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtja be az intézmény vezetőjénél.

Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet, az indítványt törvényes képviselője terjeszti elő.

A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. Ha közöttük a kérelem, az indítvány kérdésében vita van, arról a gyámhivatal dönt.

Amennyiben a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, a gondnokolt intézményi elhelyezésére vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

Az Időskorúak Otthona, Nagylózs intézménybe nem vehető fel az a személy, akiről a lakóhelyén az alapszolgáltatás keretében tudnak gondoskodni, illetve akinek életkora, egészségi állapota, gondozási szükséglete nem felel meg az 1993.évi III. törvényben előírt feltételeknek.

  • Az intézményben ellátás csak a napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható azon személyek részére, akik rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték.

  • Az Szt.68.§ (5) bekezdés értelmében az (1) bekezdés szerinti személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékossággal élő közeli hozzátartozója a 68/A § (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglet hiányában is felvehető.

  • A Szt.68/B § (1) értelmében a férőhelyszám 15 %-ig a 68/A § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha a z ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja a 115 § (9) bekezdés szerinti szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

 

  • Ellátás nyújtható a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyeknek is, akik a 18. életévüket betöltötték, azonban betegségük vagy fogyatékosságuk miatt önmagukról gondoskodni nem képesek.

Az intézményi jogviszonyban állók egészségének védelme érdekében új felvételre csak a kórokozó hordozásra irányuló negatív tüdőszűrő-, és széklet-bakterológiai vizsgálati eredmény igazolásával kerülhet sor.

Az intézményvezető a kérelem alapján kezdeményezi az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát a szociális szakértői szervnél , majd dönt az ellátásra való jogosultságról.

Az intézmény igazgatója döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény igazgatójának döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetekben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vezetője hatáskörében dönt az ellátás igénybevételének kérdéséről.

Az intézmény igazgatója az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével „MEGÁLLAPODÁS”-t köt. /Lásd Megállapodás címszó alatt/