Szergej kozákok a dohányzás lemondásának egyszerű módja, Zalai Közlöny

Szergej kozákok a dohányzás lemondásának egyszerű módja

Súlyos augusztusi hőség nehézkedett ólom-súlyával az egész természetre, egyetlen egy szellő sem adott enyhet, felhő sem lebegett a derült égbolton, forró napsugarak égtek, perzselve, az albániai hegyek kopár sziklafalát, s a világoskék tenger — mint nyugvó tó — terült el csöndesen, határtalan szépségében.

A legkisebb hullám se rezgett a sima viztükörön, csak itt-ott kapkodott egy kövér delfin lihegve levegő után, s nagy sirályok lebegtek, kimerülten, nyitott szájjal, bágyadt röpüléssel a viz sikja fölött. A nyugalom képe; — forró, teli színekben látszott a felséges táj, a délszaki nyári nap déli hevében elringatva a dolce-farniente lomha nyugalmában. Kimerülten a borzasztó forróságtól ültem a gőzös fedélzetén, s tekintettem ki a határtalan kék síkságon át a magas, kopasz, szép alakzatú, kréta-fehér hegygerinczre.

Szergej kozákok a dohányzás lemondásának egyszerű módja

Balkéz felől változatos kép, hegyek, magas csúcsok, meredek sziklafalak, magányos bércei, völgyek, fehér s világos-sárga színek élesen elütök a sötét kék égboltozattól és sötétzöld fenyvesektől szürkés-zöld olajfáktól s a part hajlatán festőileg sorakozó falvaktól De jobb felől is megszakitják a tenger végetlen simaságát Merlera és Fano sziklaszigetei. A méltán hires szépségű korfui csatorna torkolatát elértük, s mint felséges havasi tó tűnik élőnkbe a kép, festői partok keretében.

2012. tanévének évkönyve

Jobbról Korfu szigete, balról a kopasz albániai part; egyik oldalon buja zöld tenyészet, déli pompájában, házsorok, sziklák és szép alakzatú hegyek közt, nyájas virulással; a másikon felségesen nagyszerű béreztömegek.

A déli tengerek mind szépek, de legbájolóbbak a hellén partokat locsoló vizek, s felséges kékjök valaha, boldogabb időkben, szelíden szép isten-alakoknak szolgált lakásul. A korfui öböl bejáratát, a lépcsőzetesen épült város alatt, a kastély-koszoruzta, s tengercsókolta sziklákkal, a kikötőt határoló kis szigettel.

meddig vágy a dohányzásra a leszokás után leszokni a dohányzásról jobban érzi magát

Délutánra szerencsésen horgonyt vetettünk, néhány nagy hajó között. Ez évszakban nem nagyon sok hajó népesítette a kikötőt, s mint rendesen, most is halászladikok s mindenféle csónakok képezték a tarka csoportot, melyek a délvidék minden, még legkisebb tengerparti városának is oly mozgalmas eleven szint adnak.

ROMÁNIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON I A F - PDF Free Download

Alig érkeztünk meg, gőzösünket mindjárt az apróbb csónakok egész raja vette körül. Emberek jöttek, élelmiszereket, különösen minden fajta gyümölcsöt, nagy narancsokat, sőt szőlőt is kínálva megvételre.

Igazi kikötői népség, férfiak matróz-öltözetben, bő vászonnadrágban, világoskék ingben, piros fezzel vagy hegyes sapkával. Görög és olasz szót egyaránt lehetett hallani, s az alakok, Szergej kozákok a dohányzás lemondásának egyszerű módja az arezok sem viseltek határozott faj-jelleget magukon; sötétes, inkább gyönge testalkatú vegyes faj ez, mely a Földközi-tenger valamennyi nagyobb parti városát benépesiti, s melyet a Levantéban megkülönböztetés nélkül csak levanteinak neveznek.

Szokj le a dohányzásról egy óra alatt! (Hipnózis)

Csakhamar elhagytuk hajónkat, hogy átvitessük magunkat a kikötő-lépcsőhöz. Sétát tenni a városban: volt első czélunk. Lépcsőkön föl, lépcsőkön le, zug-sikátorok, szűk utczák tömkelegén át, lapos fedelű házak s nyilt árkádok között kell a türelmes vándornak áttörnie magát, hogy ezt az olasz módra épített  várost megismerhesse.

Ha egy nagy, bizanti stylben épített görög templom s egy csomó hasonló kisebb kápolna nem volna, s ha a boltok és árubódék föliratai görög betűket nem mutatnának, az ember önkénytelenül Olaszországban képzelné magát; mert csaknem annyi olasz, mint görög hang ütögeti fülünket a fesztelenül beszélő s hadonázó lakosság ajkairól.

Csak némi csekély jelenségek emlékeztetnek a kelet közellétére; bazár-szerű modor az áruhelyeken, kitűnő minőségű dohány, keleti filigrán-mivü áruezikkek, s hosszuszáru pipákból pöfékelő és a nyilt utczán kávét szürcsölő árusok, roppant sok görög pópa, fekete talárjában, fején magas kucsmával — ezek adják meg Korfunak a görög színezetet.

A rosszul kövezett szűk utczákban portól telitett, homályos és roppant büdös levegő honol, s a sok grádicsjárás, valamint magának a talajnak egyenetlensége, a sziklás alapzaton lépcsőzetesen épült városban, egyátalában nem kellemes az idegen utazónak.

ROMÁNIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON I A F

A főutezákon gyorsan átsietni, elég arra, hogy Korfu jellegét megismerjük. Külső tekintete valamely kisebb olasz városhoz hasonló, anélkül, hogy azok legtöbbjének építészeti előnyeivel Szergej kozákok a dohányzás lemondásának egyszerű módja birna; s ami a néprajzi mozzanatot illeti, hiányzik belőle a keleti élet varázsa is, valamint áruinak s piaczának festőisége.

E parti város legszebb a kikötő felöl tekintve s a természet Korfut oly pazarul halmozta el bájaival, hogy minden utazó jól teszi, ha mielőbb hátat fordít a fővárosnak, s egész figyelmét a pompás környékre fordítja. Mi is kisiettünk a szűk utczák és piaezok nyomasztó légköréből, s a Spianata-t, az előkelő világ csinos sétahelyét kerestük föl.

A város és a sziklára épített erőd közt terül el e terjedelmes sétány.

Szergej kozákok a dohányzás lemondásának egyszerű módja mi a dohányzó tabletták neve?

Fák és kerti tömbek adnak neki barátságos tekintetet, s egy ércz-szobor, az angol lord-főkormányzó Adam tiszteletére valamint egy görög fölirásu kis jón templom és az úgynevezett «Scalimborgo» álló szobra szolgálnak ékességéül, emlékeztetve a sziget történetére, különösen az utóbbi emlék, mely Schullenburg grófot ábrázolja, a ki velenczei zászló alatt nagy hősiséggel védelmezte a várat a törökök ellen.

Már előbb is elözönlötték s pusztították volt az ozmánok e virágzó szigetet, de az erődöt nem bírták bevenni.

A sziget sokáig a velenczeiek birtokában volt, azelőtt pedig, a nyugat-római birodalom összeomlása óta, a normannok két rövid tartamú foglalását kivéve, a bizánczi császárokéban.

Sokáig állott római uralom alatt is, az ókorban pedig Kerkyra, a görög mondakör idejétől kezdve, az egész hellén történelemben többé-kevesbé fontos szerepet játszott. Első kora pedig derült, életvidor színezetű, ez levén a homéri Szkhéria, a feákok szigete.

Az emiitett sétányt egyik oldalról házsor határolja, s itt láttuk a nagyon csinosan épült királyi palotát, az angolok által épített előbbi lord-főkormányzói lakot; a többi házak közül egy sem érdemel különös említést; egyik-másik itt-ott gyöngén emlékeztet a velenczei palazzo-stylre, ami valamennyi, egykor e hatalmas köztársaság uralma alatt álló városban előfordul, pl.

Zantéban s több dalmát városban, különösen Raguzában. A sétányon élénk élet uralkodott; az árnyas fasorok közt, az egyenruhás zenekar hangversenye hangjainál, tarka-barka népség sétált. Korfui leány. Olasz divatú, tarkán öltözött hölgyek, fekete hajokban egy-egy virággal, kalap nélkül; szép alakok, finom arezvonások-kal, kellemes jelenségek ; a férfiak, igazi Ibvanteiak, többnyire a kereskedő osztálybeliek, a délvidéki leszokni a dohányzást, hízott népének a jellegét hordták magukon, scsak itt-ott emlékeztetett a piros fez kelet szomszédságára.

É-lénken beszélve s hadonázva jártak föl s alá a vidám emberek; csoportok alakultak; sokan szalmaszékeken ültek az Arkádion kávéház előtt, pusztítva a fagylaltot s hüsitő italokat; s az a tarka, vidám élet vett körül, melyet csak a délvidék leheli, a hol forró nap után mindenki kertet es árnyas fesztelen társalgásban élvezhesse a hűsebb esti léget.

mélyfúrások - Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének ...

A komoly, hideg észak Szergej kozákok a dohányzás lemondásának egyszerű módja ismeri a mozgalmas tarka, utczai életet, az égalj mindenkit sietésre készt, s az egész természetben nincs semmi, a mi az illatos tenyészet hüsében való édes kéjelgésre hívnapompás tájak körzetében, kéjes világítás mellett s lanyha tengeri fuva-lomtól legyezve.

Az emberek is egészen mások itt; nem sóvárogják a mi nyugtalan hajszánkat s nyugodtan akarják élvezni az őket környező felséges természetet; festői a vidék s festőiek lakói, ugy mozognak a szabadban, mint mi szűk szobáinkban ; a város előtt elterülő sétány nekik egy tágas szalon, melyben, a zene hangjainál, gazdag és szegény, társas együttlétben találkozik s időz késő éjjelig.

E szép helyen sem maradhattunk sokáig, mert az est folyamában még meg kellé néznünk egyetmást. Egész utazó társaságunk széles utón haladt a festői fekvésű s délfelé a tengerre rugó Kastradeí külvárosba le ; egy katona-őrség mellett, melynek tagjai, fegyvereik mellett, békésen pipázva hasaltak, elhaladva, régi temetők, félig összedüledezett várfalak, komor cziprusok és poros romhalmazok mellett mentünk el, egy tekintetet vetve Menekratesznek kúthoz hasonló síremlékére, aki mint Proxenosz a város tiszteletbeli polgára egy tengeri utazáson veszett el; s végre, a kevéssé csábító Mandukion külvároson áthaladva s a Platitena-kolostort oldalt hagyva, elértük a várost a Porta realént.

nasopax orrspray felnőtteknek

Az est leszállt; napernyő-alaku fedéllel ellátott kocsit béreltünk, s kikocsiztunk a város környékére, magunkat kocsisunk bölcs vezetésére bizva. A derék, ugy látszik, a legjobbat választotta, mert gyönyörű kertek és bájos fekvésű mezei lakok között szép kilátású pontra vitt, mely két öreg ágyúval s egy kőlappal diszitve, csodaszép vidékre engedett tekintenünk.

Tulajdonképeni kertben voltunk-e, nem tudom, mert, a növényzet után ítélve, északi ember magát üvegházban képzelte volna, de az utak s a sürü bokrok, a viruló eleven sövények és az illatozó fák egy nagyobbszerü kert jellegét kölcsönözték homár hayyam leszokni a dohányzást tájnak.

A nap, mikor a magaslatra felértünk, épen lement, megaranyozva a Hagioi Deka, s a sziget legmagasb hegyének, a szirtes Pantokratonnak csúcsait. A velünk szemben magasló albániai hegytömbek, komor falaikkal s merész csúcsaikkal rózsaszín gőzökbe bűvösen elmerülve úsztak, s a korfui csatorna csöndesen pihent köztünk és köztük elterülve s lassanként sötétebb szin-árnyalatokba burkolózva.

Az árnyékokra egyre hosszabbodtak, a sziget tölgy- és olajfaerdői, az alacsonyabb domblánczolatok, a mezei lakok és kertek, a porfelhőbe burkolt város, az élénk kikötő, — mind a közelgő éj sötétkék tintaszinébe merült; felcsillantak az első csillagok, a hold tiszta ezüstfényét öntötte a tájra s a déli természet pompája éreztette varázshatását.

Ezernyi bogár zümmögött a bokrokban, éji le-pék surrantak el mellettünk, Szergej kozákok a dohányzás lemondásának egyszerű módja zöld libellák lebbentek virágról-virágra, nagy denevérek röpködtek a légben, mindenféle madárhang zengte utolsó dalát a sürü lombernyők alól, s balzsamos illatok áradoztak a buja bokrok, virágboritott fák és cserjék sűrűjéből; langy fuvalom suhant felénk a tenger felől, a széles levelű pálmák és sötét kupreszek koronáival játszadozva.

A délvidéki éjeket a ki valaha látta, soha Bem felejti el: e nagyszerű pompát, buja teljességében, párosítva felséges nyugalommal; s didergő Szergej kozákok a dohányzás lemondásának egyszerű módja, hosszú, hideg téli estéken, szénportól terhes ködök alól s az északi városi légkörből, mindig visszavágynak s visszatérnek az örök meleg ama tájaira.

  1. tanévének évkönyve - PDF Free Download
  2. A dohányzás leküzdésének népszerű módja
  3. Leszokni a dohányzást, levegőhiány
  4. FüHü » Független Hírügynökség - Pártoktól függetlenül
  5. Zalai Közlöny sz júidosekotthona-nagylozs.hu - nagyKAR
  6. Háttérkép háttérkép leszokni a dohányzásról

Soká időztünk, élvezve a gyönyörű estét, e szép látományon — későn tértünk vissza a városba. A Spianatán a zene még fáradhatatlanul hangzott, s az utczákon kószálva, még most láttuk a népet nagy csoportokban tódulni ki házaikból, hűset keresve; azt hiszem, hiába, mert a nap nyomasztó forróságára szintén meleg éj következett, s Korfu augusztusi Szergej kozákok a dohányzás lemondásának egyszerű módja a legmagasabbak egyike, melyeket Európában, a mennyire emlékszem, valaha éreztem.

Egy kápolna nyitva álló ajtaja előtt haladtunk el. Mivel ki volt világítva, beléptem; a kőpadlón számos hivő térdelt, vagy csókolgatta a sok védszent egyikének csontjait, mig egy nagy szakállú pópa orrhangon énekelt görög egyházi dalokat, s hatalmasan lóbálta nagy tömjénző-jét, hogy a sürü nehéz füst annál gazdagabban bodorodjék belőle ég fel?. Valódi bizanczi szent képek, ezüst- és arany alapon, a széles fal, csak három ajtótól áttörve, mely az oltárhelyet a többi tértől elválasztotta, az imaszékek hiánya, mindez félreismerhetlenül magán viselte a görög egyház jellegét.

A bágyadt holdvilág a sárgás gyertyafénnyel küzdött az ajtónyilásban, s e kétes fényben igen különösen vették ki magokat az ájtatoskodók alakjai; a sok fejfájás fű füstölése után, köztük néhány bájos arcz, imáikba. Meredek lépcsőn lemenve értem ismét a kikötőbe s egy csónak gyorsan röpitett a gőzösre vissza.

Második czikk következik. Dérült nyári éj volt, melyet a födélzetén kellé töltenünk, mert a kabinokban elviselhetetlen volt a hőség; a távoli zene hangjai s egy-egy közelgő csónak evező-csapásainak csobogása által ringattattam magamat álomba, ahonnan édes dalok hangzottak felénk.

Majd abbahagytam az elalvási kisérleteket, hogyan lehet gyorsan leszokni a dohányzásról? édes volt a felhangzó dal hangja, egyszer közvetlenül hajónk mellett, majd ismét távolabbról hangzott a bájos női hang; eleinte görög daloknak véltem, Szergej kozákok a dohányzás lemondásának egyszerű módja ismét olasz dallamokat különböztettem meg. Minden kísérlet, hogy a szép énekesnőt megláthassam, sikertelen maradt, mert a csónak folyvást gőzösünk árnyékában mozgott.

Talán jól tette? A legközelebbi reggel ismét szép, felhőtlen eget s mindjárt napfeljöttével égető forróságot hozott.

csaló függőség kezelése

Elhagytuk a gőzöst s a kikötő lépcsőjénél bérkocsikba ültünk és a városon át hajtattunk, Kastradest balkézre, dél felé, hagyva magunk mellett. Még az angol korszakból maradt jó országúton gyorsan haladtunk, magányos házak s szép kertek közt tova. E fő közlekedési terén eleven élet uralkodott, s tömérdek falusi nép tódult mezei és kerti termékekkel a korfui piacz felé. Kis kétkerekű kocsikon, gyalog és szamáron, csinos és festői alakok mentek el mellettünk.

A férfiak, vörös fezzel fejükön, rövid kék ujjasokban, szintolyan Szergej kozákok a dohányzás lemondásának egyszerű módja bugyogóban, fehér harisnyával s csatos czipőkben, gyakran fél-hosszu szárú sarukban.

Borisz Mihajlovics Saposnyikov

A nők öltözéke nagyon tarka, csaknem túlterhelt, s csak a fiatal lányok közt láthatni egyszerűen öltözötteket, karcsú derekuk s mellük fehér inggel födve, s övön alig alulérő rövid sötét kabátban és tarka köténnyel ékitve; fekete hajuk fedetlen, festői fonadékokban, s egyetlen ékességül egy szál — többnyire piros — virág benne. A vidéki nép csaknem kizárólag görögül beszél s ez elkülönzött szigeten az idők hosszú folyama alatt jóformán keveretlenül s tisztán tartotta fenn magát az eredeti néptörzs.

Valódi hellének, igazán klasszikus arczvonásokkal, nagy sötét szemekkel, gyöngén hullámos sötét hajjal s nem azzal a sárgásbarna, néha szinte az olaj-zöldbe játszó arczszinnel, melyet más délvidékieknél találunk, itt még a fehér, szoborszerű szinek uralkodnak. A nők közt valóban feltűnően szép alakok s hosszú utazásunk alatt elég alkalmunk volt tanulmányozni, hogy nem halt ki még Korfuban az ó-görög, istenség-szerű nemzedék; mert egyik szép pórnőt a másik követte minden lépten nyomon.

És pedig világért sem a fejek ragadtak bámulatra — mint a dél asszonyainál gyakorta  tapasztaljuk, Szergej kozákok a dohányzás lemondásának egyszerű módja hanem ép oly kiváló szépségű volt a testalkat is, a tagok arányossága, a gömbölyüség és karcsúság egyesülése s felséges összhangja, mely a régi görög szobroknak a magasztos szépséget adja meg; mert bizonyos, hogy a művészet e legnagyobb mesterei mintákat találtak a régi hellén fajban.

Korfuban e szép faj a mai napig fennmaradt, s a természet ama felséges alkotásaival ma is találkozunk, melyek a művészetet oly remek alkotásokra lelkesítették. Az ut mindkét felén élvezhetjük a bepillantást a buja kerti tájra, tömött eleven gyepüivel s minden nemű örökzöld növényzetével, melyeken hosszú hegyes tüskék közt tarka gyümölcsök függenek, a babérbokrokkal, széles levelű kaktuszokkal, narancs- és czitromberkekkel, sürü szőlőlugosokkal, dinnye és tökágyakkal; nagy kövekkel körülvettmost csaknem egészen kiszáradt patakok medrei, egyes források, melyek fölött magas haraszt s más széles levelű növényzet hatalmasodott el, — váltakoznak a törpe és elsatnyult tölgy-cserjékkel s a buján diszlő olajerdőkkel, melyekben görcsös öreg törzsek láthatók, mig szürkés-zöld lombozatuk az éneklő madarak különböző fajainak szolgál sátorul.

Az ut most meredeken kezd emelkedni, felséges kilátást nyitva a szigetre, Gasturi hegyi puffadás mellkasi fájdalom s a korfui kék csatornára. Hosszu ut után nagyobb helységet érünk; számos mezei lak s csinos kertek gyönyörködtetik szemeinket.

Puszta kőhalmok, durva kőomladvány, magasra nyúló sziklafalak, csak itt- ott szakitva meg egy darab szikár legelő- vagy Szergej kozákok a dohányzás lemondásának egyszerű módja bokrok cserjéi által, következnek most.

Olvassa el is